Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Despre Noi » Organizare » Regulament de organizare şi funcţionare

R O M Â N I A

 
MINISTERUL  AFACERILOR   INTERNE
INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
INSTITUŢIEI PREFECTULUI - JUDEŢUL CLUJ
 
Anexa la Ordinul Prefectului-Judeţul Cluj nr. 100 din 20.03.2017
 
 
 

 
CAPITOLUL I
 
BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
 
Art. 1 (1) Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj este organizată şi funcţionează sub conducerea prefectului, în temeiul Constituţiei Romaniei , a Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, modificată şi completată cu HG nr. 585/2009.
(2) Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu.
(3) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite.
(4) Instituţia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.
(5) Instituţia Prefectului -Judeţul Cluj îşi are sediul în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58.
Art.2 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Cluj şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate în judeţul Cluj.
(2) Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.
(3) Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului Cluj.
Art. 3 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul judeţului Cluj este ajutat de subprefect.
(2) Structura de organizare a Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj este stabilită prin ordin al Prefectului la nivel de servicii şi compartimente independente, după caz.
Art. 4 (1) Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.
(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect .
 
CAPITOLUL II.
 
MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI - JUDEŢUL CLUJ
 
Art. 5 (1) Managementul de sistem se exercită de către prefect ajutat de subprefect, înalţi funcţionari publici.
(2) Managementul funcţional se exercită de către funcţionarii publici de conducere.
 
Secţiunea I.
Structura de organizare
 
Art. 6 Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj este aprobată prin ordin al Prefectului şi are următoarea configuraţie:
 
PREFECT
SUBPREFECT
I.Cancelaria Prefectului
II.Corp control al Prefectului
III. Audit intern
IV. Manageri publici
V. Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT
     V-1 Compartiment Financiar, Contabilitate
     V-2 Compartiment Resurse Umane
     V-3 Compartiment Achiziţii Publice
     V- 4 Compartiment Protecţia Muncii, Administrativ
     V- 5 Compartiment IT
VI.Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe 
 Europene, Relaţii Publice
     VI-1-Compartiment Programe Europene
     VI-2-Compartiment Dezvoltare Economică, Conducere Servicii
     Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică
     VII-3- Compartiment Informare, Relaţii Publice
             VII.Serviciul Controlul Legalităţi Actelor, Contencios Administrativ,
 Apostilă
      VII-1- Compartiment Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios
 Administrativ
      VII-2- Compartiment Apostilă
VIII. Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
 IX. Serviciul Public Comunitar, pentru Eliberarea şi Evidenţa 
    Paşapoartelor  Simple Cluj
               X. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
 Înmatriculare a Vehiculelor Cluj
Art. 7(1) Numirea, respectiv încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate, se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.
(2) Statul de funcţii şi repartizarea funcţiilor pe compartimente se stabilesc de către prefect prin ordin, în condiţiile legii.
Art. 8 Îndrumarea şi verificarea activităţii desfăşurate de structura de specialitate a Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne şi de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
 
Secţiunea II.
 Relaţii funcţionale
în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj
 
Art. 9 Relaţiile funcţionale şi modul de stabilire a acestora se prezintă astfel:
(1) Relaţii ierarhice de autoritate:
a) subordonarea Subprefectului faţă de Prefect;
b) subordonarea şefilor de serviciu şi a coordonatorilor compartimentelor independente faţă de prefect şi după caz, faţă de subprefect, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a ordinelor prefectului şi a structurii organizatorice;
c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu, după caz.
(2) Relaţii de colaborare
a) Se stabilesc în cadrul colaborării funcţionale dintre structurile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj, pe de o parte şi, pe de altă parte, între acestea şi structurile cu activităţi similare din cadrul autorităţilor şi/sau instituţiilor publice ale administraţiei publice locale sau centrale, după caz.
b) Relaţiile de colaborare şi cooperare exterioare se stabilesc numai pe bază de mandat acordat de Prefectul Judeţului Cluj.
(3) Relaţii de reprezentare
a) Subprefecul şi personalul serviciilor şi compartimentelor din structura organizatorică, în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Prefect, pot reprezenta Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, autorităţi judecătoreşti, organisme, O.N.G. -uri, etc., din ţară sau străinătate;
b) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Cluj.
 
Secţiunea III
Actul administrativ şi Instrumente funcţionale utilizate la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj  pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege
 
Art. 10 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Prefectul judeţului Cluj  emite ordine cu caracter individual sau normativ în temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare .
(2) Elaborarea, redactarea şi emiterea ordinelor se va face cu stricta respectare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, în baza unui Referat de aprobare semnat de şeful serviciului sau compartimentului care a iniţiat proiectul de ordin şi de funcţionarul public care a întocmit .
 (3) Ordinele se contrasemnează de către subprefect .
(4) Şeful Serviciului Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă va aviza pentru legalitate proiectul de ordin în condiţiile art. 4, teza finală din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
(1) Structura Ordinului Prefectului Judeţului Cluj  este următoarea:
a) antet, cu următorul cuprins: „Ministerul Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului- Judeţul Cluj”;
b) titlul, cuprinde denumirea generică a actului – ordin - precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic
c) formula introductivă şi preambulul, cuprind:
1. denumirea emitentului: „Prefectul Judeţului Cluj”,
2. scopul şi sinteza motivării emiterii ordinului. Preambulul precede formula introductivă,
3. temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis;
d) partea dispozitivă reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.
e) atestarea autenticităţii. Ordinele se semnează de către prefect, se contrasemnează de către subprefect, după caz, se datează şi se numerotează, evidenţiindu-se într-un registru special.
 
CAPITOLUL III
FUNCŢIONAREA STRUCTURII DE SPECIALITATE

A INSTITUŢIEI PREFECTULUI

Art. 12
(1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului îndeplinesc atribuţii în următoarele domenii principale de activitate:
 • aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
 • verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;
 • realizarea politicilor naţionale, a celor de afaceri europene şi a planului de măsuri pentru afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru situaţii de urgenţă, pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;
 • eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 • regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare;
 • aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu;
(2) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale.
 
 
SECŢIUNEA I.
Conducerea structurilor de specialitate
din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj
 
Art. 13
(1) Şefii de servicii sunt numiţi prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.
(2) Seful Serviciului Economic, Resurse Umane şi IT; Şeful Serviciului Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaţii Publice; Şeful Serviciului Controlul Legalităţi Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă; Şeful Serviciului Pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu, sunt funcţionari publici de conducere;
(3) Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, sunt funcţionari publici cu statut special.
(4) Compartimentele care nu sunt subordonate şefilor de servicii, sunt direct subordonate Prefectului .
Art. 14.
Funcţionarii publici de conducere au competenţe şi răspunderi conform configuraţiei care rezultă din structura organizatorică a instituţiei prefectului şi le revin, după caz, următoarele obligaţii generale:
 • organizează activitatea serviciilor ;
 • asigură cunoaşterea legislaţiei de specialitate de către personalul din subordine;
 • răspund de dimensionarea sarcinilor pe structurile din subordine;
 • participă la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, atunci când legislaţia în vigoare o impune şi elaborează, pentru fiecare salariat din subordine, fişa postului;
 • primesc şi repartizează spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în atribuţiile serviciului pe care îl conduc;
 • îndrumă şi controlează personalul din subordine în vederea rezolvării la termen a lucrărilor repartizate;
 • semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate în cadrul serviciului pe care îl conduc;
 • participă la efectuarea de lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, corespunzătoare pregătirii profesionale;
 • urmăresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor şi a celorlalte lucrări ce le sunt repartizate;
 • stabilesc, în limita competenţelor acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte servicii/compartimente din institutia prefectului, alte instituţii şi autorităţi publice;
 • asigură respectarea normelor de disciplină şi ordine, stabilite în Regulamentul intern, de către salariaţii din subordine, şi propun prefectului, sau după caz Comisiei de disciplină, aplicarea de sancţiuni disciplinare persoanelor care au săvârşit abateri disciplinare, în condiţiile legii;
 • propun prefectului acordarea, pentru personalul din subordine, a recomandărilor pentru participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii;
 • elaborează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi urmăresc derularea concediilor potrivit graficului;
 • organizează urmărirea prezenţei la serviciu potrivit evidenţei condicii de prezenţă;
 • asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor prezentului Regulament, precum şi a dispoziţiilor ce privesc în mod direct activitatea acestora;
 • propun şi argumentează conducerii instituţiei prefectului modificarea structurii din subordine, în corelare cu atribuţiile stabilite şi volumul activităţilor;
 • propun, motivat, necesarul de dotare cu echipamente şi obiecte de inventar adecvate îndeplinirii atribuţiilor;
 • răspund în faţa prefectului şi dupa caz, subprefectului, pentru activitatea desfăşurată;
 • răspund de gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale;
 • îndeplinesc alte sarcini în legătură cu atribuţiile de serviciu prevăzute de reglementări legale în vigoare, de prezentul regulament şi de fişa postului;
 • asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică;
 • urmăresc conformitatea datelor de pe site-ul Instituţiei Prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
Art. 15. Şefii de serviciu vor delega, pe perioada efectuării concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, sau a deplasărilor în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate şi a altor cazuri de suspendare, conform legislaţiei în materie, îndeplinirea temporară a atribuţiilor către unul dintre funcţionarii din subordine, cu avizul conform al şefului ierarhic.
Art.16. (1) Relaţiile de subordonare din cadrul compartimentelor Instituţiei Prefectului evidenţiază transmiterea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a acestora pe cale ierarhică.
(2) În relaţiile de serviciu/muncă se pot angaja numai responsabilităţi ce revin personalului potrivit atribuţiilor din fişa postului.
 
 
CAPITOLUL IV
 
PREFECTUL
 
Art. 17. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are urmatoarele atribuţii:
 • asigură, la nivelul judeţului Cluj, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 • acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
 • acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, priorităţile de dezvoltare teritorială;
 • verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliilor locale sau ale primarilor ;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă;
 • dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 • utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 • dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
 • asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;
 • dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
 • asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%
 
Art.18. Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.
Art.19. În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.
 
CAPITOLUL V
 
SUBPREFECTUL
 
Art.20. Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin prefectul este ajutat de un subprefect.
Art.21. Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
Art.22. Subprefectul are următoarele atribuţii principale:
    1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate:
 • analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 • consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 • asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
 • asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • întocmesc proiectul regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 • dispun măsuri în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilesc, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi  lista invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;
 • urmăresc modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formulează propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • gestionează şi urmăresc măsurile dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 
  2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
 • asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
 • elaborează proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 • asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
 • primeste, distribuie corespondenţa şi urmăreste rezolvarea acesteia în termenul legal;
 • elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 • asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului;
 • îndrumă metodologic pe secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului;
 • gestionează şi urmăreste îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • stabileste şi urmăreste modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
 • înaintează către prefect propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
 • acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
 • verifică documentaţia şi aplică apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
 • aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
 • asigură secretariatul comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
 • exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
 • Îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie, potrivit prevederilor art. 23 din Ordinul nr. 140/2015 al Ministerului Afacerilor Interne privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
          Atribuţiile ce revin subprefectului se stabilesc prin ordin al prefectului.
          În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia sunt asigurate de către subprefect .
 
CAPITOLUL VI
 
ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE
ALE INSTITUŢIEI  PREFECTULUI
 
SECŢIUNEA 1

CANCELARIA PREFECTULUI

 
Art.23. În cadrul Instituţiei Prefectului se organizează şi funcţionează Cancelaria prefectului. Personalul din Cancelaria prefectului este numit şi eliberat din funcţie de prefect. Activitatea cancelariei este coordonată de directorul cancelariei.

Art.24.  (1)  Atribuţiile cancelariei:

 • întocmeşte agenda de lucru a prefectului;
 • asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului;
 • elaborează strategia de promovare a imaginii Instituţiei Prefectului judeţului Cluj
 • analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informează  prefectul şi  subprefectul cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
 • organizează vizite şi întâlniri  cu caracter oficial, la solicitarea prefectului;
 • stabileşte întâlniri cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
 • elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefectului;
 • organizează, la solicitarea prefectului, evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;
 • asigură realizarea, întreţinerea şi actualizează site-ului oficial al instituţiei prefectului;
 • gestionează adresa oficială de e-mail a instituţiei
 • pun la dispoziţia mijloacelor de informare în masă de informaţii destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
 • asigură protocolul la Cabinetul Prefectului;
 • realizează documentaţia necesară în vederea elaborării Raportului anual al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală şi în Strategia Instituţiei Prefectului judeţului Cluj
 • se ocupă de sistemul de gestiune al documentelor, acord de informaţii referitoare la sistemul SOBIS;
 • prezintă prefectului,  înregistrează şi distribuie corespondenţa instituţiei
 
Cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii juridice:
 • examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, repartizate de către prefect;
 • verifică sub aspectul legalităţii acte ale autorităţilor administraţiei publice locale asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
 • propune prefectului sesizarea autorităţilor emitente în vederea reanalizării actului considerat nelegal sau a instanţei de contencios administrativ;
 
(2) Personalul din cadrul cancelariei are şi alte atribuţii inclusiv  cu privire la activitatea juridică,, astfel :
 • acordă consultanţă juridică prefectului, la solicitarea acestuia;
 • verifică legalitatea răspunsului la petiţiile repartizate de către prefect;
 • studiază actele normative şi modul lor de aplicare;
 • întocmeşte şi redactează acte juridice, la solicitarea prefectului
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului
 
SECŢIUNEA  2
CORPUL DE  CONTROL AL PREFECTULUI
 
Art.25.  Corpul de Control al Prefectului este organizat şi funcţionează ca structură în cadrul Instituţiei Prefectului şi este subordonat direct prefectului, având următoarele atribuţii principale:
 
 • desfăşoară în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului, la ordinul acestuia ;
 • colaborează, la ordinul prefectului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente ;
 • colaborează cu celelalte servicii, compartimente ale aparatului propriu de specialitate al prefectului, acordându-le sprijin profesional dar şi îi este acordat sprijin profesional ;
 • verifică, la ordinul prefectului, sesizările adresate acestuia în care soluţionarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate;
 • ca urmare a acţiunilor întreprinse în judeţ întocmeşte rapoarte cu rezultatul controalelor şi propuneri pentru eliminarea deficienţelor, pe care le comunică  prefectului .In situatia in care rezultatul controalelor excede competentei Institutiei Prefectului , aceste rapoarte de control vor fi trimise , dupa caz institutiilor competente. Acţiunile întreprinse în judeţ, de către Corpul de Control, la ordinul prefectului,  se efectuează în comisii de minim 2 persoane sau in comisii mixte formate din specialisti ai altor institutii publice.
 • primeşte şi soluţionează petiţiile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, instituţiilor publice şi a altor persoane juridice, care sunt direcţionate spre corpul de control de către prefect;
 • efectuează controale dispuse de Ministerul Afacerilor Interne pe diferite domenii de activitate, prin atragerea specialiştilor din domeniile respective, prin  ordin al  prefectului ;
 • Verifica si vizeaza de control Financiar Preventiv documentele pentru plata drepturilor salariale ( state de plata,liste de diferente, situatii privind retinerile aferente drepturilor salariale, state de plata pentru compensarea concediilor de odihna si plata concediilor medicale) ale personalului institutiei.
 • Verifică şi vizează de control Financiar Preventiv documentele pentru plata drepturilor salariale ( state de plata,liste de diferente, situatii privind retinerile aferente drepturilor salariale, state de plata pentru compensarea concediilor de odihna si plata concediilor medicale) pentru  personalul incadrat in structurile proprii ale Institutiei Prefectului respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Cluj ,a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si  Inmatricularea autovehiculelor Cluj, in baza ordinelor M.A.I Bucuresti-secrete de serviciu.
 • Verifică şi vizează de control Financiar Preventiv ordinele privind încadrarea, salarizarea , promovarea, etc) personalului din cadrul Instituţiei Prefectului , a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple Cluj ,a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi  Inmatricularea autovehiculelor Cluj, în baza ordinelor M.A.I Bucureşti-secrete de serviciu.
 • Efectuează controlul şi acordarea de viza CFP pentru toate operatiunile patrimoniale, angajamente legale si bugetare în conformitate cu ord.M.F nr.522/16.04.2003, Legea 500/2002.
 • Efectuează controlul şi acordarea de viza CFP pentru toate contractele de achiziţie publică, inclusiv a contractelor subsecvente incheiate pe baza acordurilor cadru MAI.
 • Participarea în diferite comisii de examinare , prin ordin ANFP.
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului .
 
SECŢIUNEA 3
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN
 
Art.26. Auditul public intern reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă, ajutând instituţia publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, prin evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
 
Art.27  Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii principale:
 • Aplicarea Normelor Metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerului Afacerilor Interne,  în directă coordonare a Direcţiei Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
 • Asigurare obiectivă şi consiliere, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile prefecturii.
 • Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Instituţiei Prefectului, printr-o abordarea sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a procesului administrării.
 • Revizuirea şi actualizarea procedurilor operaţionate specifice activităţii de audit public intern în M.A.I., funcţie de modificările legislative sau organizatorice.
 • Elaboreaza/actualizează în funcţie de rezultatele evaluarilor interne şi externe metodologia de elaborare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern.
 • Elaborarea planului anual de audit public intern si a planului multianual, în conformitate cu metodologia transmisă de DAPI-M.A.I.
 • Auditarea si  evaluarea  sistemului de management şi control al Instituţiei Prefectului Cluj, în scopul asigurarii transparenţei şi conformităţii acestuia  cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
 • Auditarea cel putin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a urmatoarelor activităţi:
 • activitatile financiare sau cu implicatii financiare, desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa;
 • angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
 • platile asumate prin angajamente bugetare si legale , inclusiv din fondurile comunitare;
 • constituirea veniturilor institutiei, în conformitate cu BVC anual;
 • administrarea patrimoniului public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public/privat al institutiei;
 • concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public;
 • constituirea veniturilor si modul de alocare a creditelor bugetare prevazute in buget;
 • sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
 • sistemul de luarea deciziilor;
 • sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 • sistemele da management financiar si control intern inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente;
 • Auditarea conformităţii operaţiunilor, activităţilor sau acţiunilor, identificarea erorilor, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propunerea de recomandări pentru remedierea disfuncţionalităţilor;
 • În cazul înregistrării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, se informează Prefectul şi structura de control abilitată, respectiv structura de audit desemnată din cadrul Directiei de Audit Public Intern.
 • Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
 • Informează structura de audit desemnată din cadrul Directiei de Audit Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii/structurii  auditate, precum şi despre consecinţele acestora.
 • Îndeplineşte şi alte sarcini, în limitele competenţei, a pregătirii profesionale, repartizate potrivit legii prin ordin al Prefectului.
 
Art.28. Obiectivul general al activităţii de audit public intern în M.A.I. este îmbunătăţirea managementului acestuia prin realizarea urmatoarelor subobiective:
 • evaluarea managementului riscurilor – auditul public intern trebuie să sprijine conducerea instituţiei în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative, contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul public intern trebuie să supravegheze şi să evalueze activitatea acestui sistem;
 • evaluarea sistemelor de control intern – auditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control intern adecvat, prin evaluarea eficacităţii şi a eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea lui continuă;
 • guvernarea organizaţiei – auditul intern trebuie să contribuie la procesul de guvernare a organizaţiei, prin evaluarea şi îmbunătăţirea procesului prin care se definesc şi se comunică valorile şi îndeplinirea obiectivelor.
 
 
 
SECŢIUNEA 4
MANAGERI PUBLICI
 
Art.29. Managerul public este funcţionar public cu funcţia publică specifică potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 92/2008, privind statutul funcţionarului public denumit manager public şi a H.G.R.nr.78/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public;
Art. 30. Domenii de competenţă:
(a) întarirea capacitatii institutionale, prin îmbunatatirea sectorului de resurse umane, precum si a
metodelor de lucru existente;
(b) evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru îmbunatatirea practicilor curente;
(c) utilizarea de instrumente si tehnici manageriale în administratia publica;
(d) identificarea de lacune sau de suprapuneri în relatiile organizationale existente;
(e) formulari de politici, de strategii si de proceduri noi, actualizarea/ îmbunatatirea celor existente;
(f) elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea de politici si strategii;
(g) estimarea, asigurarea si gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale;
(h) managementul sistematic al informatiei, comunicare si relatii publice;
(i) managementul performantei, managementul resurselor umane si managementul proiectelor;
(j) management operational, supervizare si control al calitatii la nivelul institutiei, analiza de impact;
(k) monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici, strategii si programe;
(l) implementarea de planuri si strategii de comunicare interna si externa.
(m) monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici, strategii, programe;
(n) coordonarea sau conducerea de activitati, proiecte, programe, structuri de specialitate.
Art. 31. Obiectivele funcţiei de manager public: obiective anuale, stabilite în procesul de evaluare a performantelor individuale de superiorul ierarhic; obiective care deriva din proiectele realizate pe parcursul anului, iniţiate fie de managerul public şi aprobate de superiorul ierarhic, fie direct de acesta.
Art. 32. Atributii generale:
(a) implementarea si mentinerea proceselor sistemului de management al calitatii, ca reprezentant al managementului pentru calitate;
(b) monitorizarea, organizarea si îndrumarea, din punct de vedere tehnic si metodologic, a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial intern în institutie;
(c) întocmirea documentelor aferente activitatii comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de Control intern/managerial al Institutiei Prefectului – judetul Cluj, pe care le supune spre consultare membrilor comisiei si spre aprobare Prefectului;
(d) participare la procesul de planificare strategica si operationala în cadrul Institutiei Prefectului
 (e) revizuirea, evaluarea si elaborarea de propuneri si recomandari pentru simplificarea, modernizarea si îmbunatatirea procedurilor si a metodelor de lucru existente, a interfetei serviciilor publice în relatia cu beneficiarii;
(f) formularea de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau îmbunatatite;
(g) elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea politicilor si strategiilor în domeniul administratiei publice;
(h) analiza relatiilor organizationale existente (identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicari în relatiile organizationale existente), formularea de propuneri de îmbunatatire a acestora;
(i) elaborarea de raportari periodice, la cererea superiorului ierarhic, asupra activitatilor desfasurate în cadrul institutiei;
(j) evaluarea proiectelor, programelor si a structurilor coordonate si/sau activitatile desfasurate în cadrul acestora si elaborarea propuneri de îmbunatatire;
 (k) identificarea domeniilor care ar putea beneficia de asistenta financiara externa privind reforma administratiei publice, precum si alte domenii de activitate în legatura cu realizarea atributiilor si responsabilitatilor, precum si a proiectelor corespunzatoare acestora;
(l) elaborarea de metodologii de monitorizare continua si control al calitatii activitatilor;
(m) evaluarea impactul masurilor dispuse de conducerea institutiei;
(n) sustinerea de prezentari publice privind reforma administratiei publice si alte domenii de activitate în legatura cu realizarea atributiilor postului si a  responsabilitatilor care decurg din proiectele, programele,structurile coordonate, din dispozitia superiorului ierarhic;
(o) coordoarea de activitati, proiecte, programe, implementarea unor instrumente de management sau a altor instrumente de modernizare, potrivit actului administrativ
 
SECŢIUNEA 5
SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI IT
 
Art.33. Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT este direct subordonat prefectului şi  este coordonat de un şef serviciu – funcţionar public de conducere, având stabilite următoarele atribuţii:
 
 Compartiment Financiar Contabilitate
 
 • întocmirea zilnică a registrului de casă
 • conducerea la zi a evidenţei contabile, sintetice si analitice a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor băneşti, plăţilor, încasărilor, debitorilor şi creditorilor etc. cu ajutorul fişei sintetice şi analitice, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • preluarea, la sfârşitul zilei a registrului de casă, verificarea exactităţii datelor şi a soldului scriptic şi întocmirea notei contabile  aferente zilei respective;
 • preluarea zilnic a extrasului de cont de la bancă, verificarea şi operarea notei contabile pentru data respectivă;
 • actualizarea  registrului numerelor de inventar la fiecare intrare/ieşire  de mijloace fixe sau la fiecare modificare dată de lege;
 • operarea tuturor mişcărilor de bunuri din unitate, astfel încât să  existe o evidenţă la zi a inventarelor;
 • pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice din contabilitate, pe locuri de muncă, persoane şi pe tipuri de bunuri  materiale;
 • întocmirea lunară a statelor de plată pentru  personalul propriu al prefecturii şi pentru personalul din cadrul Serviciului  Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa  Pasapoartelor  Simple al Judetului Cluj şi a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al Judeţului Cluj;
 • întocmirea lunară a centralizatoarelor pentru alimentarea conturilor de carduri, pregăteşte informaţiile specifice pentru bancă şi răspunde de transferul de date;
 • întocmeşte tabelul persoanelor nou angajate şi al persoanelor care întrerup raporturile de muncă/serviciu cu Instituţia Prefectului Judeţului Cluj ori de câte ori este cazul şi îl inaintează băncii pentru actualizarea listei cu personalul;
 •  preluarea zilnică, verificarea şi predarea încasărilor de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la trezorerie 
 • acordarea de avansuri de deplasare
 • preluarea cererilor de restituire a sumelor pentru paşapoarte achitate eronat
 • plata sumelor pentru paşapoarte achitate eronat după verificarea intrării banilor în contul instituţiei
 • completarea angajamentelor de plăţi
 • completarea ordonanţărilor pentru plăţi
 • completarea ordinelor de plată aferente plăţilor la furnizori
 • completarea cec-urilor pentru ridicări de numerar
 • plata salariilor în numerar
 • verificarea deconturilor de deplasare ale salariaţilor;
 • participarea la întocmirea raportului explicativ privind încheierea exerciţiului financiar-contabil şi anual;
 • Verificarea zilnică a extraselor pentru conturile 501601 si 501602 reprezentînd încasări aferente Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respenctiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
 • Transmiterea zilnică  a situaţiei încasărilor şi extrasul de cont R.A. Imprimeriile Naţionale
 • Transmiterea zilnică  a situaţiei încasărilor şi extrasul de cont la R.A.A.P.P.S.
 • Evidenţa operativă a materialelor primite de la Direcţia de Evidenţă a Paşapoartelor
 • Verificarea concordanţei între evidenţa operativă şi stocurile faptice de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
 • Înregistrarea în contabilitate a notelor contabile pentru încasările aferente Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respenctiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
 • Înregistrarea în contabilitate a documentelor financiar-contabile
 • Verificarea soldurilor şi efectuarea punctajelor pe sold cu furnizorii de bunuri şi servicii
 •  
 • întocmirea lunară şi comunicarea la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Financiară a situaţiilor de închidere de lună, execuţia bugetară şi cererile de credite necesare pentru activitatea curentă, în cadrul bugetului aprobat;
 • urmăreste şi răspunde de respectarea bugetului aprobat, astfel încât să se evite situaţiile în care instituţia angajează cheltuieli peste limitele aprobate prin buget;
 • participă la fundamentarea şi elaborează proiectul de venituri  şi cheltuieli al Instituţiei Prefectului, defalcat pe articole bugetare;
 • respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea creditelor bugetare şi folosirea  cu eficienţă a sumelor de la bugetul de stat;
 • eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat şi drepturile salariale încasate, precum şi privind contribuţiile virate;
 • întocmirea monitorizării cheltuielilor de personal către M.A.I Bucuresti
 • colaborează cu compartimentul resurse umane în vederea stabilirii drepturilor salariale ale personalului cu ocazia majorărilor de salarii sau a modificării bazei legale;
 • întocmeşte şi transmite electronic declaraţia unică 112 şi alte declaraţii fiscale, după caz;
 • întocmeşte Fisele Fiscale pentru veniturile personalului
 • completează şi transmite lunar, semestrial şi anual dările de seamă statistice solicitate de Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Cluj
 • întocmeşte situaţia plăţilor planificate ce urmează a se derula prin trezorerie instituţiei prin casieria trezoreriei;
 • desfăşoară activităţi de asigurare financiară pentru organizarea alegerilor şi a referendumului, în condiţiile actelor normative în vigoare.
 • prezintă în scris rapoarte şi sinteze conducerii instituţiei pe problemele majore ale activităţii economice curente;
 • asigurarea managementului corespunzător al deşeurilor la nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj (Procedura PS-03-DGL (Ediţa 2, Revizia 0) privind managementul deşeurilor în M.A.I., Ordinul M.A.I. nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile M.A.I., Procedura P-08 privind managementul deşeurilor în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj)
  • identificarea categoriilor de deşeuri generate în cadrul activităţiilor proprii, inclusiv în urma efectuării activităţilor de casare a mijloacelor fixe
  • stabilirea personalului care va manipula fiecare tip de deşeu precum şi gestionarii acestora, funcţie de locaţie
  • derularea procedurilor pentru înregistrarea şi scăderea din evidenţa contabilă a diferitelor categorii de deşeuri generate la nivelul unităţii
  • emiterea  facturii pentru predarea deşeurilor, în baza contractului încheiat cu operatorul economic autorizat pentru preluarea deşeurilor
  • încasarea contravalorii deşeurilor şi virarea acestora la bugetul statului
  • asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Mediului şi Ecologie din cadrul instituţiei
  • înscrierea în fişele posturilor personalului propriu atribuţiile specifice legate de manipularea, gestionarea sau predarea deşeurilor
  • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domneiul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fise de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.)
  • urmăreşte respectarea de către personalul propriu a măsurilor pe linie de protecţia mediului
  • însoţirea responsabilul de mediu pe timpul desfăşurării controlului sau desemnarea uneia sau a mai multor persoane pentru aceasta
  • semnarea Notei de constatare şi înscrierea eventuală în Nota de constatare a observaţiilor cu privire la modul de desfăşurare a controlului şi la aspectele consemnate.
 
  Compartiment Resurse Umane
 • întocmirea structurii organizatorice şi funcţionale a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj (organigrama)
 • întocmirea si actualizarea, în permanenţă a statelor de funcţii
 • întocmirea statului de organizare şi a organigramei pentru Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple a judetului Cluj şi pentru Serviciului Public Comunitar Regim Prmise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor,
 • întocmirea statului de organizare şi a organigramei pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 63/2010, privind stabilirea numărului de personal din cadrul U.A.T-urilor
 • întocmirea si actualizarea dosarelor personale şi profesionale ale angajaţilor instituţiei;
 • organizarea concursurilor/ examenelor pentru posturile vacante/ temporar vacante din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj
 • întocmirea dosarelor privind încadrarea personalului în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj ;
 • pregătirea documentelor necesare la plecarea personalului din cadrul instituţiei (transfer, încetare raport de serviciu/muncă, etc)
 • întocmirea şi pregătirea ordinelor în vederea semnării lor, de către conducerea instituţiei (de încadrare, salarizare, promovare, etc.)
 • întocmirea şi completarea registrului cu evidenţa a tuturor ordinelor emise de către conducerea instituţiei;
 • întocmirea contractelor individuale de muncă şi actele adiţionale la acestea
 • întocmirea, anuală, a planului de ocupare a funcţiilor publice
 • asigură transmiterea, pe Portalul ANFP, a tuturor modificărilor intervenite privind funcţionarii publici din cadrul instituţiei
 • solicitarea întocmirii şi actualizării fişelor de post
 • întocmirea şi completarea condicii de serviciu
 • întocmirea pontajului pentru aparatul de specialitate al prefectului şi verificarea pontajelor celor două servicii publice comunitare din subordinea instituţiei
 • urmăreşte întocmirea, în termen, a evaluărilor personalului instituţiei (parţiale şi anuale)
 • transmite, anual, la Ministerul Afacerilor Interne situaţia privind evaluarea personalului instituţiei
 • evidenţa cursurilor de perfecţionare şi întocmirea Planului anual de perfecţionare
 • participarea în diferite comisii de examinare, prin ordin al ANFP .
 • evidenta efectuarii zilelor de concediu de odihnă, concediu medical, recuperărilor, a zilelor libere plătite conform legii şi a concediilor fără plată, pentru toţi salariaţii instituţiei
 • întocmirea adeverinţelor necesare salariaţilor instituţiei, la cererea acestora
 • eliberarea de adeverinţe necesare foştilor angajaţi ai instituţiei, la solicitarea acestora;
 • întocmirea situaţiilor solicitate de către MAI si ANFP, pe linie de resurse umane
 • predarea, pe bază de proces verbal, a tuturor documentelor în vederea arhivării, conform nomenclatorului
 • efectuarea tuturor operaţiunilor care se impun, pe linie de resurse umane, pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple a judetului Cluj, şi în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Prmise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
 • primirea, înregistrarea  şi transmiterea, în copii certificate, la ANI a declaraţiilor de avere şi de interese ale salariaţilor Instituţiei Prefectului judeţul- Cluj;
 • completează şi transmite dările de seamă statistice, solicitate de către Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Cluj, privind resursele umane
 • întocmeşte şi actualizează ordinele privind componenţa comisiei de disciplină, a comisiei paritare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • participă la elaborarea şi actualizarea, în colaborare cu celelalte compartimente şi servicii a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară ale instituţiei ;
 • solicitarea la M.A.I a eliberării legitimaţiilor de serviciu pentru personalul nou încadrat sau pentru schimbarea legitimaţiilor uzate
 • urmăreşte predarea legitimaţiilor de serviciu la plecarea personalului din instituţie şi înaintarea lor la M.A.I.
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului
 
Compartiment Achiziţii Publice
 • elaboreaza Programul Anual al Achizitiilor Publice pe baza referatelor de necesitate primite de la serviciile institutiei.
 • întocmeste Programul Achizitiilor Publice, dupa fiecare rectificare bugetară.
 • întocmeste anual ( pana la 31martie) raportul către SEAP, privind  realizarea procentului de achiziţii publice prin sistem electronic, la cota stabilită prin lege.
 • asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice
 • asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziţii  publice.
 • asigură comunicarea, către ofertanţii participanţi, a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică.
 • asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea către ANRMAP a ofertanţilor implicaţi în procedură precum şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.
 • asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigatorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii si lucrări şi transmiterea acestora compartimentelor de specialitate.
 • colaborează cu şefii de servicii la întocmirea documentaţiilor necesare achiziţiilor publice.
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domeniul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fise de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.)
 • face parte din   Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate
 • face parte din membru în Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie
 • îndeplineşte şi alte sarcini date de către conducerea instituţiei
 
   Compartiment Protecţia Muncii, Administrativ
 • coordonarea activităţii de protecţie a muncii în cadrul instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • conduce evidenţa tehnico – operativă a mijloacelor fixe,  obiectivelor de inventar şi a altor bunuri aflate în administrare;
 • răspunde de utilizare corespunzătoare, conform destinaţiei, a   imobilelor şi se preocupă de întreţinerea lor la parametrii funcţionali;
 • verifică modul de asigurare a securităţii birourilor şi a altor încăperi, care trebuie să fie închise, asigurate cu grilaje metalice şi mijloace de alarmare, după caz;
 • în caz de incendii, avarii, explozii, cutremure, inundaţii, atac asupra unităţii, ia măsuri de localizare, prevenire şi limitare a unor asemenea evenimente şi informează de urgenţă autorităţile competente şi conducerea instituţiei;
 • asigură reparaţiile la instalaţiile de gaz, apă, mobilier, grupuri sanitare, etc. pe bază de comandă şi contracte cu agenţi economici specializaţi;
 • întocmeşte documentele de aprovizionare cu materialele de întreţinere, rechizite de birou, alte materiale necesare funcţionării instituţiei, inventar gospodăresc, produse specifice, energie electrică, gaz, etc. face parte din Comisia de recepţie a materialelor;
 • depozitează în spaţiile existente bunurile de gestiune, se preocupă de consumarea şi distribuirea acestora la compartimente: întocmeşte notele de recepţie cantitativă şi calitativă care vor fi semnate de cei în drept (viza controlului financiar preventiv, aprobarea conducătorului unităţii) identificând viciile aparente şi semnând de primire a bunurilor;
 • participă la Comisia de casare şi declarare a bunurilor uzate, deteriorate sau cu alte vicii, operează date în evidenţă tehnico-operativă a produsului;
 • răspunde de întreţinerea căilor de acces participând la deszăpezirea sau la înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori în alte situţii asemănătoare;
 • organizează colectarea deşeurilor de hârtie şi ambalaje, piese de schimb, uleiuri uzate şi predarea acestora, cu acte legale, spre valorificare agenţilor economici specializaţi;
 • participă la inventarierea patrimoniului la termenele prevăzute de lege şi ori de câte ori sunt predări-primiri de gestiune, furturi, etc;
 • rezolvă evidenţa şi circuitul documentelor legate de poşta specială, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • organizează arhiva instituţiei, asigurând legătura cu Arhivele Naţionale pentru respectarea actelor normative în domeniu;
 • răspunde de folosirea documentelor din arhivă şi de eliberarea copiilor, extraselor de pe acestea;
 • preia arhiva creată de compartimentele instituţiei, pe bază de inventar, conform programării stabilite, asigurând evidenţa şi păstrarea corespunzătoare a acestora şi predă Arhivelor Naţionale documentele rămase după selecţionare;
 • propune componenţa comisiei de selecţionare a documentelor instituţiei prefectului, în vederea stabilirii celor care se păstrează permanent sau vor fi eliminate, înaintând inventarele acestora spre confirmare organului competent;
 • asigurarea colectării, transportului, depozitării temporare, valorificării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate în cadrul activităţii proprii
 • urmărirea şi asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată
 • implementarea colectării selective a deşeurilor în cadul instituţiei, potrivit Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • elaborarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul instituţiei
 • evidenţa lunară a deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor stocate temporar pe coduri formate din 6 cifre, inclusiv a deşeurilor menajere
 • întocmirea documentelor specifice pentru înregistrarea în evidenţa cantitativ-valorică de gestiune a deşeurilor a cantităţilor de deşeuri generate (procese-verbale de înregistrare a deşeurilor, procese-verbale de casare, în funcţie de categoria de deşeu generat şi activitatea desfăşurată) şi predarea lor responsabilului de mediu
 • întocmirea  formularelor specifice prevăzute de H.G. nr. 1061/2008, pe categorii de deşeuri (formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, formularului de expediţie/transport deşeuri periculoase)
 • predarea efectivă a deşeurilor, încheierea unui Proces-verbal de  predare-primire/preluare a deşeurilor şi avizul de însoţire a mărfii
 • contrasemnarea bonului de confirmare a prestaţiei de colectare selectivă a deşeurilor  eliberat de operatorul economic autorizat contractat
 • monitorizarea  respectării obligaţiei operatorului economic autorizat de preluare a deşeurilor colectate selectiv din deşeurile municipale, la un interval de max 30 de zile
 • informarea şi instruirea angajaţiilor cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor. Personalul însărcinat cu efectuare curăţeniei va fi instruit suplimentar.
 • membru în  Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate
 • membru în Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domneiul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fise de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.)
 • însoţirea responsabilul de mediu pe timpul desfăşurării controlului
 • semnarea Notei de constatare şi înscrierea eventuală în Nota de constatare a observaţiilor cu privire la modul de desfăşurare a controlului şi la aspectele consemnate.
 • întocmeşte nomenclatorul de arhivă, cu sprijinul compartimentelor instituţiei.
    
Compartiment IT
 • gestionarea şi actualizarea bazei de date a instituţiei prefectului;
  • instalarea, configurarea şi administrarea reţelei de calculatoare: server şi staţii aferente;
  • întreţinerea reţelei de calculatoare, precum şi a altor echipamente de comunicaţie;
  • crearea şi administrarea utilizatorilor reţelei;
  • asigură securitatea software a calculatoarelor, servere etc.;
  • salvarea periodică a datelor pe toate calculatoarele pe CD-uri inscriptibile;
  • verificarea permanentă cu programe antivirus a serverului şi a staţiilor;
  • procesarea, scanarea şi verificarea poştei electronice;       
  • actualizarea, verificarea, listarea LEGIS;
  • transferarea de fişiere şi documente prin reţea;
  • consilierea, informarea şi acordarea asistenţei tehnice pentru toţi utilizatorii reţelei;
  • instalarea şi depanarea calculatoarelor, aparaturii tehnice;
  • aprovizionarea cu diverse materiale şi consumabile specifice tehnicii de calcul;
  • întreţinerea primară la telefoane şi copiatoare;
  • monitorizarea sistemelor de sonorizare, efectuarea de înregistrări audio;
  • redactarea diverselor lucrări în colaborare cu celellalte compartimente
 • gestionarea şi actualizarea paginii de Internet a instituţiei prefectului
  • actualizarea bazei de date a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj;
 • Asigura integritatea si confidenţialitatea bazelor de date si aplicaţiilor pentru informatizarea Prefecturii, în conformitate cu dotarea existenta cu echipamente, pachete de programe si licenţe de utilizare.
 • identificarea categoriilor de deşeuri generate în cadrul activităţiilor proprii, inclusiv în urma efectuării activităţilor de casare a mijloacelor fixe
 • asigurarea colectării, transportului, depozitării temporare, valorificării şi eliminării deşeurilor rezultate în urma activităţilor la nivelul birourilor (IT) – D.E.E.E., tonerele şi cartuşele de imprimantă ce nu mai pot fi utilizate în exploatare, alte deşeuri provenite din componentele uzate sau consumabilele echipamentelor informatice şi de birou sau utilizate în procesele de întreţinere a tehnicii din dotare (O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
 • evidenţierea lunară a deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor stocate temporar pe coduri formate din 6 cifre şi întocmirea documentelor specifice pentru înregistrarea în evidenţa cantitativ-valorică de gestiune a deşeurilor a cantităţilor de deşeuri generate (procese-verbale de înregistrare a deşeurilor, procese-verbale de casare, în funcţie de categoria de deşeu generat şi activitatea desfăşurată) şi predarea lor responsabilului de mediu
 • membru în  Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate
 • membru în Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domneiul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fise de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.)
 • însoţirea responsabilul de mediu pe timpul desfăşurării controlului
 • semnarea Notei de constatare şi înscrierea eventuală în Nota de constatare a observaţiilor cu privire la modul de desfăşurare a controlului şi la aspectele consemnate.
 
SECŢIUNEA  6
SERVICIUL CONDUCEREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, PROGRAME EUROPENE, RELAŢII PUBLICE
 
Art.34. Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaţii Publice este condus de un şef serviciu- funcţionar public de conducere, având stabilite următoarele atribuţii:
 
Compartimentul Programe Europene :
 • asigură întocmirea, gestionarea prin evidenţă centralizată şi monitorizarea datelor referitoare la stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană, derulate de autorităţile administraţiei publice locale şi structurile subordonate acestora, precum şi de instituţiile publice din judeţ, pe baza datelor furnizate de Organismele intermediare, respectiv instituţiile direct implicate în gestionarea acestor fonduri;
 • creează şi menţine un cadru de colaborare şi schimb de informaţii cu organisme/instituţii direct implicate în gestionarea fondurilor europene, care să faciliteze derularea unor acţiuni de promovare a fondurilor structurale în judeţ;
 • elaborează proiecte specifice instituţiei prefectului prin atragerea de finanţări internaţionale;
 • oferă consultanţă/ consiliere beneficiarilor publici/ privaţi în vederea accesării fondurilor europene;
 • desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate şi cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
 • sprijină Cancelaria Prefectului în desfăşurarea relaţiilor internaţionale la nivelul Instituţiei Prefectului: întocmeşte, gestionează prin evidenţa centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
 • asigură traducerea documentelor şi materialelor cu relevanţă în domeniul afacerilor europene;
 • participă la seminarii/ dezbateri pe teme privesc instituţia prefectului;
 
Compartimentul dezvoltare economică, conducerea servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă, ordine publică
 
  Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative:
 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;( în componenţa comisiei mixte este obligatorie desemnarea unui jurist din cadrul Serviciului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă al Instituţiei Prefectului)
 • prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 • întocmesc anual planul de acţiuni ale serviciilor publice deconcentrate pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
 • elaborează şi prezintă prefectului şi Ministerului Afacerilor Interne informări cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, precum şi informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale în judeţ;
 • realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acestuia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor  Interne;
 • monitorizează modul de aplicare în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
 • menţinerea permanentă a legăturii cu Comisia Naţională de Prognoză în vederea estimării trimestriale a evoluţiei din sectorul industrial,  realizată pe baza anchetelor conjuncturale şi a analizelor statistice corelative sectoriale
 
Cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar:
 • asigură organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor periodice, sau ori de câte ori este nevoie, ale Comitetului judeţean pentru stiuaţii de urgenţă stabilind proiectele de ordine de zi, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj, asigurarea secretariatului tehnic al comitetului;
 • transmite avertizările meteorologice către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj şi  comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ, după caz
 • urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a Hotărârilor luate în cadrul reuniunilor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
 • prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
 • întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
 • asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase;
 • participă în comisiile de specialitate, constituite prin ordin al prefectului, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţile naturale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ
 • prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare şi/sau financiare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
 • întocmeşte proiecte de Hotărâri de Guvern şi notele de fundamentare aferente pentru acordarea de ajutoare umanitare, financiare sau sub formă de materiale de construcţii, comunităţilor locale afectate de fenomenele naturale periculoase
 • elaborează situaţii/documentaţii specifice managementului situaţiilor de urgenţă
 • participă la exerciţii tactice, la concursurile S.V.S.U etapa interjudeţeană (în calitate de membru în comisia de jurizare) şi la alte acţiuni organizate în scopul eficientizării managementului situaţiilor de urgenţă
 • elaborează ordinul prefectului pentru aprobarea Programului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (planificare, organizare şi desfăşurare), aducerea la cunoştiinţa autorităţilor locale a programărilor la instruiri, în colaborare cu  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj şi Centrul Zonal de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Cluj-Napoca
 • urmăreşte îndeplinirea  măsurilor de protecţie civilă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
 • urmăreşte elaborarea planurilor locale şi planului judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • asigură  secretariatul tehnic al Centrului Local de Combatere a Bolilor al Judeţului Cluj – unitatea locală de decizie
 • membru în  Comisia de evaluare pentru stabilirea despăgubirilor cuvenite proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 
 Cu privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate ׃
 • analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului
 • examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 • elaborarea şi consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 • asigurarea transmiterii ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin ale prefectului;
 • asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducatorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • elaborează informările privind situaţia cooperării structurilor deconcentrate cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ
 • asigură secretariatul Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor organizat la nivelul judeţului
 • participă la şedinţele Comisiei judeţene Cluj în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES)
 • asigură organizarea şi desfăşurarea Colegiului Prefectural (H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale <LLNK 12004   340 10 201   0 18>Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare)
 • urmăreşte modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Colegiului Prefectural
 
Cu privire la relaţiile cu sindicatele şi patronatul:
 • asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali – patronat şi sindicate, care să permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea revendicărilor şi a problemelor ridicate care sunt de competenţa instituţiei prefectului;
 • consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative şi elaborarea de propuneri pentru proiecte de acte normative şi de modificare a legislaţiei actuale cu caracter economico- social;
 • consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor (care îşi desfăşoară activitatea în cadrul judeţului Cluj), a Consiliului Judeţean şi respectiv a consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale clujene, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;
 • discutarea oricăror programe de dezvoltare economice şi sociale cu larg impact social;
 • asigură secretariatul Comisiei de Dialog Social Cluj şi elaborează propuneri cu privire la programul de activitate al acesteia;
 •  difuzează hotărârile adoptate de Comisia de Dialog Social partenerilor din cadrul comisiei, autorităţilor publice locale şi judeţene, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de interes local interesate;
 • difuzează membrilor Comisiei de Dialog Social procesele verbale încheiate cu ocazia întâlnirilor ordinare şi extraordinare ale comisiei.
 • Informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ministerele de resort cu privire la activitatea Comisiei de Dialog Social şi activităţile şi acţiunile partenerilor de dialog social.
     
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local:
 • elaborează, pe baza datelor statistice oficiale, proiectul de ordin privind stabilirea numărului de consilieri locali şi judeţeni şi îl supune spre aprobare prefectului;
 • asigură îndeplinirea în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local;
 • coordonează activitatea de întocmire, actualizare, transmitere şi păstrare a listelor permanente, colaborând în acest sens cu primarii şi secretarii unitătilor administrativ teritoriale, Tribunalul Cluj şi judecătoriile teritoriale, Inspectoratul judeţean de Poliţie, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • asigură imprimarea buletinelor de vot şi predarea acestora pe bază de proces verbal către primari,
 • asigură necesarul de ştampile şi materiale, pentru buna desfăşurare a alegerilor,
 • verifică şi informează prefectul despre corecta îndeplinire de către primari a obligaţiilor ce le revin; în cazul constatării unor fraude electorale, sesizează organele de drept. 
 • acordă sprijin primarilor pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din legile electorale;
 • întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale în şedinţă de constituire;
 • efectuează verificările necesare, întocmeşte documentaţia şi elaborează propunerile  pentru sesizarea Guverului în vederea dizolvării, în condiţiile legii, a unor consilii locale sau a consiliului judeţean, pentru suspendarea din funcţie a unor consilieri sau primari ori pentru demiterea unor primari; elaborează propunerile pentru organizarea noilor alegeri;
 • rezolvă orice alte probleme privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor.
 
   Alte atribuţii:
 • întocmirea documentaţiei necesare emiterii ordinelor prefectului;
 • asigurarea înregistrării şi soluţionării petiţiilor adresate prefectului, precum şi a comunicării către petent a răspunsului, în termenul legal;
 • îndrumarea cetăţenilor care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice;
 • asigurarea îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor;
 • colaborarea cu structurile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
 • asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor comisiilor sau comitetelor constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii;
 • colaborarea cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, a unor proiecte de acte normative;
 • elaborarea de materiale diverse pentru conferinţele de presă, videoconferinţe, etc., funcţie de tematică şi responsabilitǎţi şi participarea la aceste acţiuni
 • organizarea de diverse întâlniri cu  primǎriile, serviciile deconcentrate, alte structuri
 • Actualizarea datelor privind autorităţile administraţiei publice locale (primari, viceprimari şi secretari)
 • întocmeşte situaţia privind informaţiile de mediu deţinute de Instituţia Prefectului (HG. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare)
 • participă la şedinţele Comisiei de siguranţă rutieră Cluj
 • monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice de la nivelul Instituţiei Prefectului (H.G. nr. 246/2006 pentru sprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice)
 • monitorizează, alături de reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj,  realizarea la nivelul judeţului a Planului European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (P.E.A.D.)
 • monitorizează stadiul vânzărilor locuinţelor ANL
 • asigură Secretariatul Tehnic al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Cluj
 • asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
 • inventariază  funcţiile sensibile aşa cum se prevede în standardul 4 din Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
 • participă la activităţile Grupului pentru gestionarea problematicii anticorupţie (membru)
 • asigură aplicarea corespunzătoare la nivelul instituţiei a prevederilor  Ordinului nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a procedurii PS-03-DGL (Ediţa 2, Revizia 0) privind managementul deşeurilor în M.A.I.
 • asigură colectarea, transportul, depozitarea temporară, valorificarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în urma funcţionării parcului auto (vehicule scoase din uz, ulei uzat, anvelope uzate, etc.)
 • asigură secretariatul Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie în baza Ordinului nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
 • Verifică şi semnează formularul privind traseul/circuitul deşeurilor generate de la locul producerii până la spaţiul stabilit pentru depozitarea temporară a fiecărui tip de deşeu generat, tipul de recipient/container în care va fi transportat/stocat temporar deşeul, în funcţie de natura deşeului generat şi periculozitatea acestuia, după caz şi personalul care va manipula fiecare tip de deşeu precum şi gestionarul acestora)
 • Întocmeşte Planul de măsuri privind gestionarea deşeurilor la nivelul Instituţiei Prefectului, şi îl supune avizării Comisiei de Protecţia Mediului şi Ecologie
 • Deschide la începutul fiecărui an calendaristic fişe de evidenţă a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu generat în parte,
 • Completează, până la data de 10 ale lunii pentru luna precedentă, fişele de evidenţă a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu generat în parte pe baza documentelor specifice pentru înregistrarea în evidenţă puse la dispoziţia sa de responsabilii stabiliţi în acest sens (gestionari deşeuri, administrator, responsabil IT, responsabil cu gestiunea parcului auto, responsabil aplicare L 211/2011 şi L 132/2010, după caz)
 • Centralizează cantităţile de deşeuri generate pe fiecare cod de deşeu în parte în Centralizatorul anual privind managementul deşeurilor
 • Înscriu şi centralizează cantităţile de deşeuri generate colectate selectiv pe fiecare cod de deşeu în parte în anexa la Registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv
 • Înaintează către Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Logistică, până la data de 08 ale lunii pentru luna precedentă datele centralizate în Registrul de evidenţă a deşeurilor geneerate colectate selectiv, însoţit de anexa lunară a acestuia
 • Arhivează bonurile de confirmare a prestaţiei de colectare selectivă de deşeurilor, predate de către administrator, în dosarul de mediu al instituţiei
 • Arhivează formularele de transport specifice prevăzute în H.G. nr. 1061/2008 pe categorii de deşeuri, întocmite de persoanele responsabile, după caz, conform precizărilor din prezenta procedură, în dosarul de mediu al instituţiei
 • Face parte din Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate
 • Controlează modul de îndeplinire de către personalul instituţiei a atribuţiilor specifice prevăzute de Procedura de sistem PS-04-DGL privind controlul pe linie de protecţie a mediului al activităţilor din cadrul unităţilor/structurilor MAI care au calitatea de ordonator terţiar de credite.
 • Face parte din comisiile de casare, potrivit Ordinului nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
 • Face parte din comisia mixtă de rechiziţii potrivit Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, precum şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate de H.G. nr. 219/2005
 • înregistrează şi soluţionează cererile conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • legătura cu Asociaţiile Veteranilor de Război din MApN şi MAI, cu cele ale revoluţionarilor din Decembrie’89, precum şi soluţionarea unor petiţii care ţin de asociaţiile respective;
 
 
Compartimentul Informare, Relaţii publice
 
Cu privire la activitatea de informare şi  relaţii cu publicul:
 • primirea zilnică a cetăţenilor la serviciile şi compartimentele instituţiei prefectului, soluţionarea sau după caz, îndrumarea acestora spre alte compartimente sau instituţii în a căror competenţă intră soluţionarea problemelor expuse;
 • organizarea şi desfăşurarea audienţelor conform programului conducerii instituţiei: prefect, subprefect;
 • înscrierea solicitanţilor în audienţă. Conducerea unui registru cu evidenţă a audienţelor care să cuprindă datele personale ale solicitantului, obiectul audienţei, funcţionarul care preia problema şi modul de soluţionare în termenul stabilit;
 • asigurarea evidenţei pentru scrisorile adresate de către cetăţenii din judeţ Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi care au fost repartizate spre soluţionare la nivel local. Urmărirea transmiterii răspunsului către petent în termenul legal de 30 de zile şi instituţiilor interesate, după caz;
 • îndosarierea şi păstrarea, conform prevederilor legale în vigoare a răspunsurilor la scrisorile şi audienţele cetăţenilor;
 • asigurarea condiţiilor necesare practicilor studenţilor/elevilor repartizaţi la instituţia prefectului, în colaborare cu celelalte compartimente.
 
Cu privire la evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor:
 • înregistrarea tuturor actelor şi corespondenţei prin registratura generală;
 • operarea în registrul de intrare-ieşire a tuturor modificărilor rezultate din mişcarea actelor pe circuitul intern;
 • efectuarea controlului lunar al gestiunii actelor administrative la nivelul fiecărui compartiment din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei prefectului;
 • ridicarea şi expedierea corespondenţei şi a coletelor;
 • ridicarea şi difuzarea, pe compartimente, a presei destinate instituţiei prefectului;
 • verificarea şi vizarea, ordinelor prefectului, evidenţa şi păstrarea exemplarelor originale;
 • arhivează documentele Compartimentului Relaţii publice.
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA  7
SERVICIUL CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APOSTILĂ
 
Art.35.. Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă – coordonat de un şef serviciu, funcţionar public de conducere, are stabilite următoarele atribuţii:
 
Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios administrativ
 
 Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative, asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor:
 • elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competentelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 • întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului;
 • participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului;
 • urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 • conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local;
 • organizează, împreună cu primarii, acţiuni de cunoaştere şi de interpretare corectă a legii;
 • urmăreşte asigurarea respectării art.48 şi 68 din Legea nr. 215/2001 privind comunicarea, în termenul legal, de către secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi secretarului judeţului a hotărârilor şi altor acte cu caracter normativ sau individual emise de aceştia;
 • înaintează subprefectului propuneri privind atacarea în justiţie, în baza dispoziţiilor Legii nr.340/2004, coroborate cu prevederile Legii nr.215/2001, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr.554/2004, spre a fi prezentate prefectului, a actelor apreciate drept nelegale, în urma refuzului autorităţilor emitente de a le reformula sau revoca;
 • cercetează şi verifică toate actele în cazurile atribuite spre rezolvare;
 • colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale aparatului propriu de specialitate al prefectului, cu Consiliul judeţean şi serviciile publice deconcentrate la elaborarea unor măsuri sau acte cu caracter normativ de interes general;
 • participă la iniţierea, elaborarea şi avizarea proiectelor ordinelor Prefectului şi a celorlalte acte administrative emise de instituţia prefectului;
 • avizează proiectele de contracte în care instituţia Prefectului este parte şi participă la stabilirea răspunderii materiale sau disciplinare a angajaţilor aparatului de specialitate al prefectului;
 • avizează din punctul de vedere al legalităţii măsurile de natură a angaja răspunderea patrimonială a instituţiei Prefectului;
 
 Cu privire la verificarea  legalităţii actelor administrative adoptate /emise de consiliul judeţean, de preşedintele consiliului judeţean, de consiliile locale şi de primari şi contenciosul administrativ:
 • ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigura păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
 • verifică legalitatea actelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se considera vătămate într-un drept sau interes legitim;
 • propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
 • întocmesc documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în fata acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
 • elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
 • avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii;
 • reprezintă prefectul şi instituţia prefectului, întocmind şi depunând întreaga documentaţie necesară în fata instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
 • efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmesc documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean;
 • efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
 • desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
       
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional ori local
 • elaborează, pe baza datelor statistice oficiale, proiectul de ordin privind stabilirea numărului de consilieri locali şi judeţeni şi îl supune spre aprobare prefectului;
 • asigură îndeplinirea în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local:
  • întocmeşte, la propunerea primarilor şi a altor instituţii, listele cu persoanele care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, pentru desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor, secţiilor de votare;
  •   întocmeşte proiectul de ordin privind numerotarea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare şi aducerea la cunoştinţă publică a acestora;
  • asigură imprimarea buletinelor de vot şi predarea acestora pe bază de proces verbal către primari;
  • asigură necesarul de ştampile şi materiale, necesare pentru buna desfăşurarea a alegerilor;
  • verifică şi informează prefectul despre corecta îndeplinire de către primari a obligaţiilor ce le revin; în cazul constatării unor fraude electorale, sesizează organele de drept;
 • acordă sprijin primarilor pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din legile electorale;
 • întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale în şedinţă de constituire;
 • efectuează verificările necesare, întocmeşte documentaţia şi elaborează propunerile  pentru sesizarea Guverului în vederea dizolvării, în condiţiile legii, a unor consilii locale sau a consiliului judeţean, pentru suspendarea din funcţie a unor consilieri sau primari ori pentru demiterea unor primari; elaborează propunerile pentru organizarea noilor alegeri;
 • rezolvă orice alte probleme privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor.
 
Cu privire la activitatea de fond funciar:
 • asigură reprezentarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care funcţionează pe lângă Instituţia prefectului judeţului Cluj, în cauzele civile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect litigii privind stabilirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 rep. cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii  nr. 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
 • întocmeşte actele procedurale necesare, în toate fazele procesuale, în dosarele în care Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este parte.
 
Compartimentul Apostilă
 • asigură preluarea, verificarea şi înregistrarea documentelor administrative depuse de solicitanţi în vederea apostilării acestora, conform prevederilor O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegălizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000 şi modificată prin Legea nr. 142/2004 şi Legea nr. 121/2005; H.G. nr. 82/2010 ;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă pentru documentele administrative supuse vizării prealabile apostilării de către instituţiile publice abilitate;
 • stabileşte identitatea solicitantului în vederea aplicării apostilei;
 • întocmeşte dosarele de vizare şi asigură transmiterea lor către instituţiile publice locale abilitate; ţine legătura cu aceste instituţii, în vederea realizării, în bune condiţii, a activităţii de vizare a documentelor;
 • ţine evidenţa documentelor apostilate în registrul special şi transmite informaţiile conform Instrucţiunilor nr.82/2010;
 • asigură înregistrarea, în format electronic, a documentelor apostilate;
 • asigură arhivarea documentelor reţinute;
 • întocmeşte situaţiile solicitate de şeful de serviciu, în legătură cu documentele apostilate;
 • acordă consiliere  cetăţenilor cu privire la actele necesare pentru întocmirea dosarului de apostilare.
 • întocmeşte şi eliberează chitanţele cu taxele aferente apostilării documentelor
 • eliberează documentele apostilate în maxim 2 ore.
 • asigură transmiterea prin corespondenţă a actelor apostilate, atunci când este cazul.
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA 8
SERVICIUL PENTRU URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU
 
Art. 36. Activitatea Serviciului pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu este coordonată de un şef serviciu – funcţionar public de conducere, având stabilite următoarele atribuţii:
.
Cu privire la activitatea în domeniul  fondului funciar:
 • verifică propunerile înaintate de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • analizează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de către comisiile locale şi prezintă comisiei judeţene concluziile în legătură cu modul de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin colectivul de lucru constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • verifică procesele-verbale de punere în posesie încheiate de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • urmăreşte stadiul de aplicare a prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte situaţii centralizatoare pe care le prezintă prefectului şi autorităţilor administraţiei publice centrale;
 • organizează instruiri periodice cu membrii comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • asigură îndrumarea şi controlul activităţii comisiilor locale în vederea aplicării corecte a prevederilor legilor fondului funciar, precum şi a hotărârilor adoptate de comisia judeţeană;
 • întocmeşte rapoarte, referate şi informări cu privire la activitatea desfăşurată de către comisiile locale şi cea judeţeană;
 • primeşte şi soluţionează petiţiile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor cu privire la modul de aplicare în teritoriu a prevederilor legilor fondului funciar;
 • asigură acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război sau moştenitorilor legali ai acestora, în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • urmăreşte aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte împroprietărirea urmaşilor eroilor-martiri, precum şi a luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989; 
 • întocmirea documentaţiei necesare emiterii ordinului prefectului privind:
  • atribuirea în proprietatea privată a unor terenuri în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, şi art. 34 din Legea nr. 1/2000;
  • atribuirea în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale a terenurilor cu destinaţia izlaz comunal prevăzute de art. 33 şi art. 44 din Legea nr. 18/1991;
  • constituirea şi modificarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
  • constituirea comisiilor de delimitare şi stabilire a limitelor de hotar dintre unităţile administrativ-teritoriale;
 • îndrumarea cetăţenilor care se adresează instituţiei prefectului în problemele legate de stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • asigură reprezentarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului judeţului Cluj, în cauzele civile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect litigii privind stabilirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 rep. cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii  nr. 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
 • întocmeşte actele procedurale necesare, în toate fazele procesuale, în dosarele în care Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este parte.
 • participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului
 
Cu privire la activitatea de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu:
 
 • realizează atribuţiile prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin:
- verificarea dosarelor constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând propunerile de acordare a despăgubirilor în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005 şi ale Legii nr. 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
 • efectuarea controlului de legalitate asupra dispoziţiilor emise de către primari şi de către Preşedintele Consiliului Judeţean şi întocmirea avizului de legalitate potrivit prevederilor art. 21 alin. 3 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • centralizarea notificărilor şi transmiterea dispoziţiilor însoţite de documentaţiile aferente şi referatul conţinând avizul de legalitate, către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;
 • reprezentarea şi formularea actelor procedurale (întâmpinări, căi de atac etc.) în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Instituţia Prefectului este parte;
 • realizează atribuţiile prevăzute de Legea nr. 9/1998, republicată,  privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prin:
  • participarea la şedinţele comisiei pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, care funcţionează în cadrul instituţiei prefectului;
  • verificarea cererilor de acordare a compensaţiilor;
  • comunicarea hotărârii Comisiei judeţene, solicitantului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
  • reprezentarea şi formularea actelor procedurale (întâmpinări, căi de atac etc.) în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Comisia judeţeană este parte.
 • realizează atribuţiile prevăzute de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, prin:
  • instrumentarea cererilor de atribuire în natură ori pentru acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor;
  • redactarea şi comunicarea către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a hotărârilor adoptate de Comisia judeţeană;
  • reprezentarea şi formularea actelor procedurale (întâmpinări, căi de atac etc.) în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Comisia judeţeană este parte.
 • asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 9/1998, prin întocmirea ordinii de zi a şedinţelor de lucru, redactarea hotărârilor adoptate de către comisia judeţeană, a comunicărilor şi a răspunsurilor la actele examinate şi soluţionate în cadrul şedinţelor de lucru;
 • analizarea aspectelor semnalate în memoriile, sesizările şi reclamaţiile repartizate, precum şi comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari;
 • întocmirea unor situaţii, rapoarte sau informări referitoare la stadiul aplicării actelor normative specifice;
 • îndrumarea cetăţenilor precum şi a altor persoane (funcţionari din cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor) care se adresează instituţiei prefectului în problemele legate de acordarea de despăgubiri în temeiul actelor normative cu caracter reparatoriu;
 • participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului;
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional ori local
 • asigură îndeplinirea în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local;
 • rezolvă orice alte probleme privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor
 
SECŢIUNEA 9
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR
 
Art. 37. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Cluj, denumit în continuare serviciul public comunitar, se organizează în cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Cluj şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale, înfiinţat în temeiul art.1 alin.1 din O.G.83/2001 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor aprobată cu modificări şi completări prin Legea 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi H.G.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului .
Art.38. Activitatea serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al judeţului Cluj, este coordonată de un şef de serviciu, funcţionar public cu statut special .
Art. 39. Atribuţii:
 • soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii;
 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
 • administrează şi gestionează registrul judeţean, de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 • asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
 • asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
 • organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 
SECŢIUNEA 10
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
 
Art. 40.- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Cluj, denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează în cadru Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale, înfiinţat în temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002 şi Hotărârea Guvernului  nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi H.G.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului .
 
Art. 41. Activitatea serviciului este coordonată de către un şef de serviciu.
Art. 42. Atribuţii:
 • constituie şi actualizează registrul judeţean, de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 • organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
 • soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
 • asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 
SECŢIUNEA 11
FUNCŢIONARUL DE SECURITATE
 
Art. 43. Pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, atribuţiile structurii de securitate vor fi îndeplinite de funcţionarul de securitate.
Art. 44. Persoana care îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate precum şi atribuţiile specifice ale acestuia se stabilesc prin ordin al prefectului, după obţinerea certificatului de securitate corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor secrete de stat gestionate de instituţia prefectului.
Art. 45. Funcţionarul de securitate îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor speciale aflate în vigoare.
 
CAPITOLUL V.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDIENŢELOR
 
Art. 46. (1) Audienţele se ţin la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, sediul SPCEEPS şi sediul SPCRPCÎV;
(2) Audienţele se ţin de către prefect, subprefect şi de către şefii serviciilor publice comunitare;
Art. 47. (1) Audienţele se acordă de către conducerea instituţiei, astfel:
 • Prefect – în fiecare zi de marţi , începând cu ora 13.00.
 • Subprefect  – în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 11.00;
 
CAPITOLUL VI.
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND CONDUITA PERSONALULUI DIN
STRUCTURA DE SPECIALITATE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI
 
Art. 48. (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al prefectului este dator să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual sunt obligaţi să se conformeze dispoziţiilor date de conducere. Aceştia au obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite.
Art. 49. Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special au obligaţia ca:
a) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, după caz.
b) să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii.
c) să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii.
Art. 50. Funcţionarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
 
CAPITOLUL VII.
DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 51. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale care privesc organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii Instituţiei Prefectului, precum şi cu ordinele prefectului emise potrivit legii în acest domeniu.
Art. 52. Prezentul Regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al prefectului.
Art. 53. Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal prin grija şefilor de servicii şi birouri şi coordonatorilor compartimentelor independente.
Art. 54. Nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 55. Personalul Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj execută, potrivit planificării aprobate, serviciul de permanenţă pe instituţie.
Art. 56. Structura şi atribuţiile de organizare pentru serviciile publice comunitare se aprobă separat prin ordin al prefectului, având caracter de secret şi se comunică numai instituţiilor abilitate.
 
 
P R E F E C T,
 
Prof.Dr.ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN
 
 
 
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Regulament de organizare si functionare